Общ регламент за защита на данните

Информационно известие на “ Ей Си Ай България - БДА ”, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

“Ей Си Ай България - БДА” е сдружение с нестопанска цел, което е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

“Ей Си Ай България - БДА” подпомага членовете си и съответно, в хода на своята дейност обработва лични данни на своите членове, служители и на своите доставчици.

Асоциацията обработва лични данни за целите на отчетността, организацията и координацията на своята дейност и ефективно изпълнение на своите задължения.

Основанията за обработване на лични данни от страна на “Ей Си Ай България - БДА” могат да бъдат различни, в зависимост от случая – например, договорно основание (служителите и доставчиците на сдружението), законово задължение (служителите и доставчиците на сдружението), легитимен интерес (данни за членовете - физически лица, участващи в Общото събрание или работни групи на “Ей Си Ай България - БДА”).

Когато данните Ви се обработват, поради участието Ви в Общото събрание на “Ей Си Ай България - БДА” или работна група, функционираща към Асоциацията, то това обработване се извършва в качеството Ви на член с необходимите лични данни, за да можем да Ви идентифицираме. В тези случаи личните Ви данни са необходими на “Ей Си Ай България - БДА” за адекватното организиране и провеждане на Общи събрания, работни срещи и заседания, както и изобщо за изпълнението на задачите и функциите на сдружението и за осъществяване на професионален контакт с Вас.

Получатели на лични данни, обработвани от “Ей Си Ай България - БДА”, могат да бъдат държавни органи (по силата на закон), трети страни (в случаите, когато представители на сдружението участват в работни групи, комитети, комисии, управителни тела и други подобни структури извън “Ей Си Ай България - БДА”).

Критериите за срок за съхранение на личните данни зависят от законовите изисквания, приложими за “Ей Си Ай България - БДА” или целите, които Асоциацията следва да постигне чрез обработването на данните. След изтичане на нормативно установения срок за обработване на данни или, ако такъв няма, след постигане на целта, за която те са били събрани, личните данни ще бъдат заличени.

Ако Ваши лични данни се обработват от “Ей Си Ай България - БДА”, то Вие имате право да изискате от нас достъп до тях, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас. Можете също да направите възражение срещу обработването им.

Ако желаете да разберете повече за обработването на лични данни от страна на “Ей Си Ай България - БДА”, можете да се свържете с нас на адрес: София 1000, ул. “Ангел Кънчев“№ 23 А, ет. 5 или по електронна поща bda@bcserdon.com.

Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба пред надзорния орган по защита на личните данни в България – Комисията за защита на личните данни.
Context image