Дискусия 12 декември 1998 г.

Дискусия на теми:

- Крива на доходността
- Вторичен пазар на ДЦК и пазарни конвенции
- Проблеми за ликвидността на междубанковия паричен пазар
- Емисионна политика на Министерство на финансите

Военен клуб, гр.София
12 декември 1998 г.

Context image