Участие на БДА в Кръгла маса “Вторичен пазар на ДЦК”, организирана от Reuters Bulgaria

Теми:

1. Наистина ли е единодушен пазара?
• Защо търсенето е толкова голямо дори и при ниска доходност? Откъде произлиза?
• Изискването, първичните дилъри да държат 5% от привлечените средства в ДЦК, до каква степен спира развитието на пазара.
• Съществуват ли причини, различни от пазарните, които изискват държането на ДЦК.
• Очаквания за развитието на пазара след промяната в размера на задължителния минимален резерв.

2. Съпоставка между търговския и инвестиционен портфейл. Методи за преоценка.

3. Счетоводно отразяване на сделки от търговския и инвестиционен портфейл. Съществуват ли счетоводни практики, затрудняващи развитието на пазара?

4. Липсва ли инфраструктура за търговия на вторичен пазар – информационни системи, системи за сключване на сделки, адекватни котировки?

5. Необходими ли са поправки в закона или сетълмент процедурите с оглед удължаването срочността на сделките на паричния пазар?

6. Оценка на риска при краткосрочните и дългосрочните банкови депозити в сравнение с доходността на ДЦК.

7. До колко голямо е участието на не банкови финансови институции на пазара, т.е. фондове и застрахователни компании? Какви са очакванията за развитие в тази насока?


Модератор: г-н Николай Стойков
Хотел Кемпински Зографски, гр.София
5 юли 2000 г.

 

Context image