Общо събрание на БДА

Държавен вестник брой 98 от 14.11.2008г., стр.128


1.- Управителният съвет на Българска дилърска асоциация – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.XII.2008 в 17 ч. в София, ул. Веслец 37, хотел „Лайт”, зала „Оборище”, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на контролния съвет за 2007 г. и 2008 г.; 2. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на БДА за 2007 г. и 2008 г.; 3. приемане промени в устава на БДА; 4. приемане на етичен кодекс на БДА; 5. приемане на решение за членство в Aci the financial markets association; 6. приемане на нови членове на БДА; 7. промени в състава на управителния съвет; 8. промени в състава на контролния съвет; 9. определяне на нов размер на членския внос за 2009 г. на БДА; 11. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

Context image