Стратегически план

ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2013 г.

Визия

Българска Дилърска Асоциация е надеждният партньор на българските финансови институции.


Мисия

Мисията на БДА е да защитава интересите на членовете си пред обществеността, повишаване имиджа на дилърското съсловие, насърчаване на професионалното развитие на членовете си. БДА е призвана да създава и подобрява финансовата среда за адекватен отговор на изискванията в процеса на подготовката за присъединяване на България към европейските структури.


Генерални стратегически цели

Цел №1

Да разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба, касаеща финансовия сектор, с оглед постигане на по - голяма гъвкавост в работата на българския финансов пазар.

Цел №2

Да спомага за хармонизиране на националното законодателство в материята на финансовите пазари със законодателството на Европейския съюз.

Цел №3

Да осъществява контакти и да оказва съдействие за създаване на сродни организации на Балканите и в Европа; да членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с финансовите пазари.

Цел №4

Да изгражда трайни знания и умения на своите членове и на всички финансисти, свързани с финансовите пазари за компетентно тълкуване, прилагане и преодоляване на колизиите в действащото законодателство.

Цел №5

Да оказва квалифицирана помощ на други нестопански организации в областта на финансите, както и на всички институции, заинтересовани от развитието на финансовия сектор.

Цел №6

Да подпомага обучението на своите членове за адекватен отговор при решаването на практически проблеми в процесите на приобщаване на Р. България към световните финансови пазари.

Цел №7

Да лобира за интересите на дилърското съсловие в Р. България на национално равнище, за създаване на нов облик на Българска Дилърска Асоциация. в изграждането на равнопоставеност в отношенията с централните финансови институции.

Цел № 8

Да изгражда устойчивото развитие на БДА като процес, в съответствие с промяната на обществено икономическите отношения и вътрешната динамика на организацията.


Административни цели

Цел №1

Разработване на Вътрешни правила за работа на УС на БДА на базата на Устава. Регистрация на промените в съда

Цел №2

Създаване и поддържане на страница на БДА в Интернет.

Цел №3

Организиране на архива и разработване на информационна система. Подобряване на каналите за връзка и кореспонденция в страната и чужбина.

Цел №4

Тримесечно отчитане на дейността на координатора и изпълнението на финансовия бюджет пред УС на асоциацията.


Специфични цели

Към стратегическа цел №1

Да разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба, касаеща финансовия сектор, с оглед постигане на по - голяма гъвкавост на българския финансов пазар.

1. Специфични цели, насочени към промяна на нормативната уредба

1.1. Разработване и предоставяне на конкретни предложения до БНБ и МФ, които допринасят за усъвършенстването на правната уредба, регламентираща структурата и дейността на финансовия пазар в Р.България.

1.2. Изменения и допълнения в действащи нормативни актове, с цел съобразяването им с промяна на законите или на обществените и икономически отношения.

1.3. Съвместно с БНБ и МФ, разработване на нови наредби на основание на нови законови разпоредби или поради неактуалност на действащи наредби, при които измененията или допълненията няма да постигнат желания резултат.

1.4 Активно консултантско съдействие на други нестопански организации в областта на финансите.


Към стратегическа цел №2

Да спомага за хармонизирането на националното законодателство в материята на финансовия пазар със законодателството на Европейския съюз.


1. Създаване на работни групи с познания върху правната уредба на европейското финансово законодателство с цел запознаване на членовете си с основните насоки, в които трябва да се осъществява промяната.


2. Разработване на програми за сътрудничество с европейски организации, относно работа по проекти за хармонизиране на нормативната уредба, в сферата на финансовите пазари.


3. Обучение за изграждане на умения за адаптиране на членовете на БДА към изискванията на финансовата система на Европейския съюз.


4. Включване на членове на БДА в работата на междуведомствените комисии към МФ по проблемите на хармонизиране на българското законодателство.


5. Изграждане на положителна нагласа на членовете на БДА към високите изисквания на финансовата система на ЕС.


Към стратегическа цел № 3

Да осъществява контакти и да оказва съдействие за създаване на сродни организации на Балканите и в Европа; да членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с развитието на финансовите пазари.

1. Осъществяване контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и членство в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на финансовите пазари.

2. Подготовка на съвместни планове и програми по отделни въпроси и теми, засягащи дейността на подобни сдружения.

3. Осъществяване на договорни отношения с партньори от други страни по проекти от взаимен интерес.

4. Организиране на международни семинари, с оглед постигане на взаимодействие между сродните на БДА организации на Балканите и в Европа.

5. Създаване на бази данни "Международно сътрудничество"


Към стратегическа цел № 4

Да изгражда трайни знания и умения на своите членове и на всички финансисти, свързани с финансовите пазари за компетентно тълкуване, прилагане и преодоляване на колизиите в действащото законодателство.

1. Организиране на дискусионни форми по актуални практически проблеми по прилагането и тълкуването на нормативната база.

2. Да обезпечава информационно дейността им.

3. Да осигурява непрекъснат достъп до квалифицирани консултанти в офиса на БДА.

4. Да проучва потребностите от квалифицирана правна подкрепа на колегите и да реагира своевременно в помощ на своите членове.

5. Да използва информационни източници, които да осигуряват на БДА материали, отразяващи съвременния световен и български опит в областта на финансовия сектор.

6. Да организира дискусии по актуални въпроси, повдигнати от свои членове, изисква официални отговори от компетентните институции и ги разпространява в Асоциацията.


Към стратегическа цел № 5

Да оказва квалифицирана помощ на други нестопански организации в областта на финансите, както и на всички институции, заинтересовани от развитието на финансовия сектор.

1. Да осигурява постоянното участие на представители на асоциацията в работни групи съвместно с представители на БНБ, МФ и АТБ.

2. Да съдейства за осигуряване на обмен на информация и идеи между своите членове.

3. Да оказва експертна финансова помощ.


Към стратегическа цел № 6

Да подпомага обучението на своите членове за адекватен отговор при решаването на практически проблеми в процесите на приобщаване на Р. България към световните финансови пазари.

1. Да създава алтернативни на екстензивното обучение форми, насочени към решаването на практическите проблеми на членовете на БДА.

2. Обобщаване на предложения по подготовката на национална програма за обучение и квалификация на кадрите, работещи в областта финансовите пазари.

3. Организиране на семинари, срещи, дискусии по актуална за членовете тематика чрез привличане на високо квалифицирани лектори и експерти на Асоциацията и нейни партньор от страната и чужбина.

4. Издаване разпространение на бюлетин по въпросите на банковите финанси.

5. Оказване на консултантски, експертни и други постоянни услуги на своите членове, съобразно непрекъснатото проучване на потребностите им.

6. Популяризиране водещия опит и прогресивните практики в областта н финансовите пазари, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение.


Към стратегическа цел № 7

Да лобира за интересите на дилърското съсловие в Р. България на национално равнище, за създаване на нов облик на Българска Дилърска Асоциация. в изграждането на равнопоставеност в отношенията с централните финансови институции.

1. Да организира срещи между представители на БНБ, МФ, АТБ за създаване на подходяща среда за развитие на равноправен диалог.

2. Да изгради нова обществена нагласа и разбиране за лобирането като целенасочен процес за промяна на финансовото законодателство.

4. Изграждане на практически подходи за ползване техниките на лобиране с цел организиране на лоби.

5. Да разработи комуникационна и медийна стратегия, с оглед осигуряване на подкрепата на медиите на процеса на лобиране за интересите на членовете на БДА.

6. Да изгради партньорство с международни финансови организации, които подпомагат развитието на финансовата система на Р.България.

7. Да участва активно в осигуряването на задължителен характер на морално - етичните кодекси и да осигурява среда и способи за тяхното приложение на практика.


Към стратегическа цел № 8

Да изгражда устойчивото развитие на БДА като процес, в съответствие с промяната на обществено икономическите отношения и вътрешната динамика на организацията.

1. Да разработи работна програма за петгодишен период на база на анализа на БДА за адекватни действия в процеса на запазване на устойчивостта на БДА.

2. Да изгради трайни партньорски взаимоотношения с БНБ и МФ.

 

Context image