Устав на „Ей Си Ай България- БДА”I. Наименование и седалище


Чл.1 (1) Сдружението се нарича “ Ей Си Ай България- БДА ” . На латиница наименованието се изписва както следва: ACI Bulgaria - BDA

(2) Сдружението е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Ангел Кънчев, 23А.


II. Цел на сдружението


Чл.2. (1) Ей Си Ай България- БДА е доброволно сдружение с идеална цел и представлява юридическо лице.

(2) Сдружението се регистрира пред български съд по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл.3. (1) Сдружението се създава с цел да:

1. поощрява и популяризира дилърската професия

2. изгражда приятелство, разбирателство и доверие между дилърите;

3. да налага етични и професионални стандарти на поведение на финансовите пазари;

4. подобрява репутацията на дилърската професия на финансовите пазари

5. играе активна роля в обучаването на дилъри на финансовите пазари в България, както и за развитието на последните

6. подобрява техническите умения и познания на дилърите и да поощрява професионалното обучение и компетентност на новите дилъри

7. поощрява по-голямо международно сътрудничество между дилърите на финансовите пазари и по подобен начин да развива приятелските връзки и сърдечните взаимоотношения между дилърите на финансовите пазари.

(2) Сдружението е част от “ACI – THE FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION” със седалище в Париж, Франция.


Чл.4. За постигането на своите цели Ей Си Ай България- БДА ще организира различни форми на обмен на информация, обучение и специализация.


Чл.5. Ей Си Ай България- БДА осъществява дейността си в частна полза и в съответствие със законите на Република България и настоящия Устав.


Чл. 6. Ей Си Ай България- БДА може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като използва прихода за постигане на определените в този Устав цели.


Чл. 7. (1) Ей Си Ай България - БДА не влиза в противоречие с политиките на отделните банки и финансови институции.

(2) Ей Си Ай България - БДА е независима от политически партии и от други организации.

(3) Ей Си Ай България- БДА взема решенията си независимо от държавните институции, като се съобразява с действащите нормативни актове.

(4) Ей Си Ай България- БДА взема решенията си автономно от финансовите институции в Република България, с които нейни членове могат да са в трудови или други правоотношения.


Чл.8. Ей Си Ай България- БДА се учредява без срок.


IІІ. Предмет на дейност


Чл.9. Предмет на дейност на Ей Си Ай България - БДА са всички допустими от закона действия с цел защита на интересите на членовете й.


Чл.10. (1) За осъществяване предмета на дейност и за постигане на целите си, Ей Си Ай България- БДА :

1. организира различни форми на общуване и обмен на информация между членовете си;

2. съгласува и защитава интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност;

3. защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи и други юридически и физически лица;

4. изготвя мотивирани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи операциите на финансовите пазари;

5. разработва и представя предложения пред компетентните по закон органи за промяна на действащи или създаване на нови правила на финансовите пазари, включително чрез участие в съвместни работни групи;

6. разработва и участва във въвеждането на нови финансови инструменти;

7. приема правила за поведение и етични стандарти, които членовете й следва да спазват, когато оперират на финансовите пазари;

8. организира обучението на дилърите на финансовия пазар с оглед установяване на стандарти за сертифициране и съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете си чрез организиране на семинари, конференции и др.;

9. осъществява контакти и представителни функции пред други организации със сроден предмет на дейност и цели.

10.търси активно взаимодействие с регулаторите на финансовите пазари;

11. ангажира своите членове с поведение, което съответства на Кодекса за професионално поведение на ACI, на Хартата на ACI и на Устава на ACI.


(2) (нова – ОС от 16.12.2008 г.) Асоциацията извършва допълнителна дейност, свързана с предмета на основната дейност, произтичаща от целите му, а именно: извънсъдебно и съдебно уреждане на спорове.


ІV. Членство


Чл.11. (доп. – ОС от 16.12.2008 г.) (1) Членове на Ей Си Ай България- БДА могат да бъдат дилъри, които споделят целите на Ей Си Ай България- БДА, приемат Етичния кодекс на организацията и спазват настоящия Устав.

(2) За целите на настоящия Устав дилъри са:

1. физически лица, които, по силата на трудов или друг договор са пряко ангажирани с търгуване на финансови инструменти на финансовите пазари, или други дейности, извършвани от институцията по търгуване или в пряко свързана с това област.

2. институцията, с която са в трудов или друг договор извършва своите дейности под надзора на регулаторен орган /БНБ или КФН или други компетентни надзорни органи/.

(3) В Ей Си Ай България - БДА могат да бъдат приемани и почетни членове. Почетните членове са лица, които не отговарят на критериите за членство, посочени в ал. 2, но със своята дейност са допринесли за развитието на финансовите пазари и/или имат значителен принос за постигане целите на сдружението. Почетните членове се приемат на общо събрание с кворум 2/ 3 от присъстващите или с консенсус от УС. Почетните членове имат равни права и задължения с останалите членове.


Чл.12. (1) Членството в Ей Си Ай България- БДА е доброволно.

(2) Желаещите да членуват в БДА подават молба за членство до Управителния съвет на асоциацията. Управителният съвет разглежда молбата на първото си редовно заседание след датата на постъпването й и взема решение не по-късно от 1 месец след датата на първото заседание, на което е разглеждана молбата.

(3) Нови членове могат да бъдат приети и с решение на Общото събрание на Ей Си Ай България- БДА, когато то заседава.

(4) Решение на Управителния съвет на Ей Си Ай България- БДА да откаже членство в Ей Си Ай България - БДА се обжалва пред Общото събрание.


Чл.13. Членството в Ей Си Ай България - БДА се прекратява поради:

1. доброволно напускане;

2. изключване;

3. при настъпване на смърт.


Чл.14. Доброволното прекратяването на членство в Ей Си Ай - БДА се извършва с едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя на УС на Ей Си Ай България- БДА, а за Председателя –до членовете на УС или до Общото събрание, ако то заседава.


Чл.15. УС може да вземе решение за изключване на член от асоциацията на следните основания:

1. (доп. – ОС от 16.12.2008 г.) нарушение на Устава на Ей Си Ай България- БДА, Етичния кодекс или решение на ОС;

2. неизпълнение на критериите за членство;

3. извършване на действия, несъвместими с дейността, целите и Устава на Ей Си Ай България- БДА или увреждане на доброто име на Ей Си Ай България- БДА;

4. неплащане на дължимия членски внос в срок до 2 месеца след отправена писмена покана за това от УС.


Чл.16. Предложение за изключване, заедно с мотиви за това, може да бъде внесено в УС от всеки член на Ей Си Ай България- БДА .


Чл.17. (доп. – ОС от 16.12.2008 г.) Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и се взема от УС с мнозинство от 2/3 от състава му. Решение за изключване на основание неспазване на Етичния кодекс може да бъде взето само след становище на Комитета по професионална етика.


Чл.18. Решението за изключване може да се обжалва на първото заседание на ОС, следващо датата на решението.


Чл.19. Изключване на член на Управителния съвет или Контролния съвет става по решение на Общото събрание, след освобождаването му от съответната длъжност.


Чл.20. Председателят на УС е длъжен да докладва пред Общото събрание всички решения на УС за приемане на нови членове, за отхвърляне на молби за членство или за изключване от Ей Си Ай България- БДА, взети след предишното заседание на Общото събрание.


Чл.21. Членовете на Ей Си Ай България- БДА имат право:

1. да участват в дейността на Общото събрание с право на глас;

2. да избират Управителния и Контролния съвет на Ей Си Ай България- БДА ;

3. (изм. – ОС от 16.12.2008 г.) да бъдат избирани в Управителния или Контролния съвет на Ей Си Ай България- БДА, както и в различните Комитети;

4. да бъдат информирани за дейността на Ей Си Ай България- БДА и за действията на УС;

5. при поискване да получават копия от протоколите от заседанията на УС;

6. да поставят на обсъждане въпроси и предложения и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност;

7. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;

8. да напуснат свободно Ей Си Ай България- БДА при условията на този Устав.


Чл.22. Членовете на Ей Си Ай България- БДА са длъжни:

1. (доп. – ОС от 16.12.2008 г.) да спазват Устава на Ей Си Ай България- БДА , Етичния кодекс и решенията и препоръките на Общото събрание и Управителния съвет;

2. (изм. – ОС от 16.12.2008 г.) да заплащат членски внос, определен от Общото събрание;

3. да пазят доброто име на Ей Си Ай България- БДА;

4. да не използват членството си в Ей Си Ай България- БДА за постигане на цели, противоречащи на целите и Устава на Ей Си Ай България- БДА.


Чл. 23. Член на Ей Си Ай България- БДА , който прекратява членството си или е изключен, губи права върху направените парични вноски и няма право на дял от имуществото, включително при ликвидация.


V. Органи


Чл.24. Органи на Ей Си Ай България- БДА са Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС) и Контролният съвет (КС).


Общо събрание (ОС)


Чл.25. Общото събрание е върховен орган на Ей Си Ай България- БДА и се състои от всички нейни членове.


Чл.26. Общото събрание има следните права:

1. изменя и допълва Устава на Ей Си Ай България- БДА ;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; избира и освобождава председателите на Управителния и Контролния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението

9. приема бюджета на Ей Си Ай България- БДА ;

10. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;

11. приема отчета за дейността на УС и КС;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. други права, съгласно законите и Устава.


Чл.27. Общото събрание се свиква от УС поне веднъж годишно по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл.28. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на БДА. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Чл.29. Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред или какъвто и да е въпрос по същество, ОС избира председател и протоколчик. За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя и протоколчика.


Чл. 30. (1) Всеки член на ОС има право на един глас.

(2) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

(3) Решенията за промени в Устава, за преобразуване или прекратяване на Ей Си Ай България- БДА се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.


Чл. 31. Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако в тях не е посочен друг срок. Решенията на ОС, подлежащи на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел влизат в сила от деня на тяхното вписване.


Управителен съвет (УС)


Чл. 32. (1) Управителният съвет се състои от седем членове.

(2) УС се избира от ОС с двегодишен мандат, считано от датата на вписване решението на ОС за избор в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 33. (1) Председателят на УС се избира от Общото събрание.

(2) На първото си заседание новият УС избира и касиер-счетоводител.


Чл.34. Управителният съвет е изпълнителен орган на Ей Си Ай България- БДА.. Управителният съвет:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. определя реда и организира извършването на дейността на Ей Си Ай България- БДА и носи отговорност за това;

4. разпорежда се с имуществото на Ей Си Ай България- БДА при спазване изискванията на Устава;

5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Ей Си Ай България- БДА ;

6. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

7. определя адреса на сдружението;

8. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.


Чл.35. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС провежда заседания поне веднъж на два месеца.

(3) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от всички членове.

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(6) Решенията на УС за приемане на дарения или спонсорство, както и за извършване на конкретна стопанска дейност се вземат с консенсус на всички членове.

(7) За заседанията на УС се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.


Чл.36. Председателят на УС ръководи работата на УС и представлява Ей Си Ай България- БДА в отношенията й с трети лица.


Чл.37. Членовете на УС, включително Председателят, не получават възнаграждение.


Чл. 38. (1) Общото събрание избира нов УС или нов член на УС:

1. след изтичане на мандата на действащия УС;

2. при оставка на Председателя на УС;

3. в случай, че между две заседания на Общото събрание УС остане с по-малко от 5-ма членове.

(2) При хипотезите на ал.1 УС е длъжен незабавно да свика заседание на Общото събрание.

(3) До съдебната регистрация на новоизбраният УС, старият продължава да изпълнява функциите си.


Контролен съвет (КС)


Чл. 39. Контролният съвет се състои от трима членове, един от които Председател на КС. Председателят и членовете се избират от Общото събрание с двегодишен мандат, считано от датата на избора. Членовете на КС не могат да са едновременно членове и на УС.


Чл. 40. (1) КС следи за спазването на Устава и другите документи на Ей Си Ай България- БДА .

(2) КС извършва проверки относно набирането и изразходването на финансовите средства на Ей Си Ай България- БДА .

(3) Председателят на КС докладва пред ОС за извършените проверки през отчетния период, включително проверките по изпълнение на бюджета.

(4) Общото събрание приема отчета за дейността на УС след доклада на Председателя на КС.


Чл. 41. Всеки член на КС може да присъства на заседанията на УС и да изказва становища, без право на глас.


Комитети и работни групи


Чл. 41а. (нов – ОС от 16.12.2008 г.) (1) За постигане целите на организацията могат да се създават постоянни или временни комитети и работни групи. Постоянните комитети се създават по решение на общото събрание, а останалите по решение на Управителния съвет.

(2) Комитетите действат по правила изготвени от тях и одобрени от Управителния съвет. Състава и броят на членовете на комитетите се определят от Управителния съвет.

(3) Като постоянно действащ комитет се създава Комитет по професионална етика, който отговаря за въвеждане и прилагане на добри професионални практики на финансовите пазари от членовете на асоциацията; решаване на спорове между членовете на асоциацията възникнали с оглед прилагане на професионални стандарти и/или относно спазване на Етичния кодекс; изготвяне на изменения и допълнения на Етичния кодекс, които да бъдат предложени на общото събрание за приемане.

(4) В своята дейност и при вземане на решения Комитета по професионална етика е независим от Управителния съвет и се отчита пред Общото събрание.

(5) Решенията на Комитета по професионална етика по разгледани спорове между членове на Ей Си Ай България- БДА се отнасят само до спазване на професионални принципи и етика и имат само препоръчителен характер за институциите, от името на които е сключена сделка или извършено действието.


VI. Финанси


Чл. 42. Финансовите средства на Ей Си Ай България- БДА се набират от:

1. членски внос в размер, определен от ОС;

2. дарения и спонсорства;

3. стопанска дейност;

4. други допустими от закона източници.


Чл. 43. (1) Членският внос за текущата година се дължи до края на първото календарно тримесечие.

(2) Новоприетите членове заплащат членски внос в срок от 1 месец от уведомяването им от УС за решението за членство.

(3) Членският внос се заплаща по сметката на Ей Си Ай България- БДА в търговска банка или в брой при касиер-счетоводителя на Ей Си Ай България- БДА


Чл. 44. Паричните средства на Ей Си Ай България- БДА се съхраняват по банкова сметка в търговска банка, определена от УС.


Чл. 45. Разходите на Ей Си Ай България- БДА се извършват съобразно годишния бюджет по решение на УС.


VII. Прекратяване


Чл. 46. Ей Си Ай България- БДА се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.


Чл. 47. Разпределението на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите се извършва с решение на ОС.


Заключителни разпоредби


§ 1. Всички неуредени в настоящия Устав въпроси се решават от органите на Ей Си Ай България- БДА съгласно тяхната компетентност и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото в Република България законодателство.


Настоящият Устав е приет от ОС на Ей Си Ай България- БДА на 29.01.2001 г.. и е изменен и допълнен от ОС на 14.06.2004 г., изм. и доп. на ОС на 16.12.2008 г.; доп. и изм. на 07.11.2009 г.

Context image