За БДА

Българска Дилърска Асоциация

Българска дилърска асоциация е доброволно сдружение с идеална цел и представлява юридическо лице, учредено на 12 октомври 1998 година.

Членската маса на Асоциацията включва представители на различни финансови институции, в частност дилъри, чиято дейност по силата на трудов или друг договор, включва извършването на сделки с финансови инструменти на финансовите пазари, в частност, но не само: депозити, дългови ценни книжа, акции, валути, както и деривати върху лихвени проценти, валутни курсове, цени на облигации и акции, индекси и др.

Мисията на БДА е да защитава интересите на членовете си пред обществеността, повишаване имиджа на дилърското съсловие, насърчаване на професионалното развитие на членовете си.

БДА е призвана да създава и подобрява финансовата среда за адекватен отговор на изискванията в процеса на интеграция на българската финансова система към европейските структури.

Context image