СОФИБОР
Индексите СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate), СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) и ЛЕОНИА (LEv OverNight Index Average) се спонсорират от Асоциация на Банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките “продава”, подадени от представителна група банки. Участниците във фиксинга подават и съответни котировки “купува”, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс СОФИБИД. За изчисляването, данните на участниците се подреждат във възходящ ред, най-високите 20% и най-ниските 20% се елиминират. От останалите стойности се изчислява средна аритметична. Индексите се котират за вальор “спот” (2 работни дни) за всички срочности освен “овърнайт” и при конвенция “реален брой изминали дни /360”. Представят се с три знака след десетичната запетая.

Считано от 1 юли 2017г., индексът ЛЕОНИА Плюс (LEv OverNight Index Average Plus) заменя индекса ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average) като справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар и база за изчисляване на основния лихвен процент. Новият индекс ЛЕОНИА Плюс се отличава от ЛЕОНИА по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната, а не само част от тях, какъвто бе подходът при изчисляването на справочния индекс ЛЕОНИА. В периода 1 декември 2004г. – 30 юни 2017г. индексът ЛЕОНИА се изготвяше, съгласно договор между АББ, Ей Си Ай България – БДА и БНБ.

ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува всеки ден от БНБ, считано от 1 юли 2017г. Форматът на индекса е с два знака след десетичната запетая. Конвенцията за броене на дните е “реален брой изминали дни/360”. Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен, като публикува индикатора “n/a” (неналичен, Not Available).

 Информацията за

• Индекси за деня
• Индекси за определена дата
• Контировки на банките за деня
• Избор на индексите по период и срочност
• Избор на котировки по банки, период и срочност
• Списък на банките, участващи в образуването на индексите
• Правила и процедури
за изготвяне на справочни индекси СОФИБИД, СОФИБОР и ЛЕОНИА
се публикува на интернет страницата на БНБ web-site of the BNB

Context image